چه خبرها:
  • قبرستان ارامنه

  • اجرای نمایشنامه توسط سیدجواد میرصادقی و محمودآقا رستمی -اوایل دهه 60

  • به روستای چهارطاق خوش آمدید

  • طبیعت روستا

  • نمایی از روستای چهارطاق

  • جشن ناقالی

  • جورو