تصاویری از کتاب های درسی قدیمی

تصاویری از کتاب های درسی قدیمی

 تصاویری از کتابهای درسی قدیمی دهه ۶۰ و ۷۰

 3  3 (1)
 1  1 (2)
 ;ll4  4 (2)
 7 (1)  4
 5 (1)  5 (2)
 5  6 (1)
 6 (2)  6
 7 (2)  7
 8 (2)  8
 09  9 (2)
 9  10 (1)
 10 (2)  11 (1)
 11  13 (2)
 13  14
 15  16 (1)
 46898_991  asdfgh
 k-old1  k-old4
 k-old5  k-old6
 k-old7  k-old8
 k-old9  k-old10
 k-old11  k-old14
 k-old12  k-old13
 k-old16  k-old17
 k-old18  k-old64
 k-old15  k-old65
 k-old66  k-old67
 k-old68  k-old69
 k-old70  k-old71
 k-old72  k-old73
 k-old74  k-old75
 k-old76  k-old77
 k-old78  k-old79
 k-old80  k-old81

تصاویری از کتابهای درسی قدیمی قبل از انقلاب

 3-00  566821_wpBGv2yU
 5ovwc8phqb0igfgiuz0s  381
 853264_orig  aval-2537xl-1
 13164356522   oloom -3
 chopan1-1  oloom -1 (1)
 (3)  farsi39-01
 80457_695  80458_674
 80459_940  80460_432
 80461_880  farsi39-042
 farsi-8-01u  farsi-8-06r
 farsi-8-0278  farsi-8-0312
 farsi-8-0445  farsi-8-0565
 farsi39-053  farsi39-067
 farsi39-077  farsi39-089
 k-old  k-old20
 k-old19  k-old61