مناطق مختلف روستا

 DSC00005  DSC00007
 DSC00008  DSC00147
 DSC00011  DSC00112
 DSC00038  DSC00012
 DSC00018  DSC00021
 DSC00022  DSC00023
 DSC00024  DSC00025
 DSC00026  DSC00117
 DSC00028  DSC00027
 DSC00029  DSC00030
 DSC00031  DSC00032
 DSC00033  DSC00035
 DSC00036  DSC00037
 DSC00038  DSC00039
 DSC00041  DSC00044
 DSC00045  DSC00046
 DSC00047  DSC00048
 DSC00049  DSC00050
 DSC00051  DSC00053
 DSC00054  DSC00092

 

 DSC00093  DSC00097
 DSC00098  DSC00100
 DSC00101  DSC00103
 DSC00104  DSC00110
 DSC00118نمای بیرونی کلیسای ارامنه در روستای چهارطاق از توابع شهرستان خمین  DSC00121
 DSC00119نمای درونی کلیسای ارامنه در روستای چهارطاق از توابع شهرستان خمین  DSC00128
 DSC00122  DSC00124نمایی از یک انبار غله بنام تاپو که تخریب شده است.
 DSC00125  DSC00132
 DSC00129این تصویر یک انبار نان و غله بنام چیل را نشان می دهد.  DSC00134
 DSC00139  DSC00145
 DSC00138  DSC00140
 DSC00141  DSC00142
 DSC00149  DSC00150
 DSC010005  DSC00244