اصغر

fgfj (62)جشن عروسی قاسم یاری

 fgfj (66)اصغر مهدی و زنده یاد سیدحسین میرصادقی

 fgfj (69)

 fgfj (61)از راست به چپ: علیرضا مهدی ، مرحوم عقیل خوانساری، اصغر مهدی و اصغر یاری

 IMG_20160701_1223121  IMG_20160801_140554