دهه ۵۰

 uytu e(3)حسین اسدی،تقی احمدی و جعفرعلی صفایی