غذاهای محلی

هر منطقه ای غذاهای مخصوص به خود را دارد. البته بسیاری از غذاها در اکثر مناطق، مشترک می باشد. روستای چهارطاق نیز غذاهای محلی(سنتی) مخصوص به خود را دارد. انواع غذاهای سنتی این روستا : ۱-آبگوشت   ۲-آش کشک   ۳-آش جو(جِودو)   ۴-آش ترخینه(تَرخِنَه شِکَمَّه)   ۵-شیربرنج   ۶-پَتِلَه پلو   ۷-رشته پلو   ۸-انواع پلو با خورش   ۹-آب دوغ خیار(اِوو دو تیلیت)   ۱۰-غِی ما غِی نَه   ۱۱-گوره ماست   ۱۲-آش اِشکِنَه(اِوو گَرمَه)   ۱۳-آش دوغ   ۱۴-علف پخته   ۱۵-کله جوش