گویش محلی

 

 

لهجه و گویش محلی مردم روستای چهارطاق مانند بسیاری از رسم و رسومات پیشینیان این مرز و بوم در معرض نابودی قرار گرفته است. بهمین دلیل اینجانب تصمیم گرفتم بسیاری ازگویش های محلی را در اینجا قرار بدهم تا کمکی باشد به حفظ و نگه داری یادگار نیاکانمان.

اصطلاح ادبی

اصطلاح محلی

 من

 مو

 خسیس

 گِناس

 کتری

 شامورتی

 سیب زمینی

 سیب خاکی

 رختخواب

 جُلِّ جا

 قنات

 کریز

 بسته 

 بِسِّنَه

 نامه

 کاغذ

 سربازی

 اجباری

 تشت

 تاس

 آستین

 اَنگِلَه

 آب

 اِوو